Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

2.7.2021 - Sbírka, prázdninový provoz

V době prázdnin bude škola otevřená každý den od 8 do 12 hodin.

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, kteří přispěli na sbírku pro jižní Moravu. Celkem jsme vybrali 15 000 korun. Peníze zašleme na transparentní účet města Hodonín, které rozdělí výtěžek mezi všechny postižené obce - poděkování obce Hodonín . Všem našim žákům a rodičům přejeme krásné odpočinkové prázdniny a dovolenou, spoustu nových zážitků a rodinné pohody.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka

Školní psycholog

Od 1. ledna 2020 pracuje na naší škole v rámci projektu EU Šablony II školní psycholožka PhDr. Miluše Pšenčíková Dis. Její působení ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště ZŠ Valašská Bystřice a z ročního plánu činnosti psychologa školy. 

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Při své činnosti je vázán Etickým kodexem psychologa i specifickým Etickým kodexem školního psychologa. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Konzultace se zákonnými zástupci i dětmi jsou poskytovány bezplatně a získané informace jsou důvěrné.

Čím se školní psycholog zabývá? 

Konkrétněji - žáci se tedy mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, nezažívají ve škole úspěch, neví jak se učit, mají potíže s pozorností, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je např. tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující  zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se v jiné krizové životní situaci. 

Školní psycholog je k dispozici i rodičům/zákonným zástupcům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá řešit školní přípravu, organizaci času. Věnuje se individuálně žákům, kteří vyžadují speciální péči ze zdravotních důvodů apod. Pomáhá rodičům/zákonným zástupcům také s řešením osobních  náročných životních situací, pokud tyto situace negativně ovlivňují pohodu a prospívání jejich dítěte ve škole (např. rozvod, závažné onemocnění, existenční problémy, aj.).   

Školní psycholog poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje při prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. 

Jak školní psycholog pracuje? 

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů/zákonných zástupců i na základě vlastního přání. Pracuje se s třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.  Na začátku školního roku rodiče dostávají k podpisu Generální písemný souhlas rodičů s činností školního psychologa na škole. Formulář pro generální souhlas najdete ZDE.

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem. Formulář pro individuální souhlas najdete ZDE.

V případě, že se rodič/zákonný zástupce rozhodne svému dítěti Generální informovaný souhlas nepodepsat, nemá školní psycholog právo jejich dítěti služby (uvedené v dokumentu o generálním souhlasu) poskytovat. V takovém případě bude Vaše dítě např. při účasti psychologa na třídnické hodině, popř. při řešení skupinových třídních problémů s psychologem – vyčleněno z kolektivu a dostane v jiné místnosti náhradní činnost zadanou učitelem.

Poskytnutý Generální souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat nebo jej naopak dodatečně podepsat.

Kdy není souhlas rodičů/zákonných zástupců potřeba:

Ústní nebo písemné zprávy o dítěti z konzultací (údaje o žácích, výstupy z vyšetření), které proběhly na základě podpisu Individuálního souhlasu, může školní psycholog poskytnout pedagogickým pracovníkům školy (např. třídnímu učiteli, výchovnému poradci, vedení školy), popř. institucím, které se podílejí na řešení konkrétní problematiky týkající se dítěte – pouze v případě ústního či písemného souhlasu jeho rodičů/zákonných zástupců.

Dokumentace bude archivována u školního psychologa a současně chráněna v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dokumentace bude uzamčena a veškerá zjištění o žácích, která podléhají Individuálnímu souhlasu rodičů, budou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy).

Konzultaci se školní psycholožkou je třeba si předem domluvit telefonicky (571 751 889), emailem (miluse.psencikova@zsvb.cz) nebo osobně ve škole.

Konzultační dny:       středa od 7:30 do 15:30 hodin a pátek od 7:30 do 14 hodin