Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

6.4.2021 - Výuka od 12.dubna

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. dubna vrací k prezenční výuce žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat v rotačním režimu, tzn. příští týden zahájí výuku 3., 4. a 5. třída, v následujícím týdnu je vystřídají ve škole 1. a 2. třída. Další potřebné informace k výuce pošleme rodičům v informačním systému.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Matematika
 
6. - 9. ročník
Matematické tabulky online
Přehled vzorců pro obsahy, obvody, objemy a povrchy
Zajímavé úlohy
Matematické hlavolamy
Zadání minulých ročníků matematických olympiád s řešením
Zadání minulých ročníků Matematického klokana s řešením a rozbory
Pikomat (matematická korespondenční soutěž) – archív příkladů a řešení
Logická olympiáda - registrace soutěžících do 30.9.2011
Mensa ČR (pro volný čas – Hrátky s logikou, Sudoku, Dětská šifrovací liga…)
Významní matematici v českých zemích
Převod římských a arabských čísel
Logické hry
Matematické hry
Matematické hry - ZŠ Na Beránku
Šibenice na matematické pojmy
Závitníček - hádanky, rébusy, zajímavé úlohy
Bystrá hlava - hlavolamy, hádanky
Tangramy on-line
Kakuro
Spojnice - přesuň uzly tak, aby se žádné úsečky nekřížily
Vyčisti pole
Tetris
Drahokamy
Pexeso
Sirkové hlavolamy
Rozděl obrazce na stejné části
Vyčisti pole
Optické iluze
Rozlévání mléka
 
6. ROČNÍK
Souhrnně učivo 6.ročníku
Souhrnné opakování učiva 6. ročníku
OPAKOVÁNÍ UČIVA 1. STUPNĚ
Souhrnné opakování učiva 5.ročníku – čísla přirozená, desetinná, zlomky, převody jednotek, římské číslice
Souřadnice bodů
Geometrie - pexeso (jednodušší) na vzorce a vzájemnou polohu přímek
Geometrie - pexeso (složitější) na vzorce a vzájemnou polohu přímek
Aritmetický průměr
Jednoduché slovní úlohy o zvířatech
Opakování učiva 4. ročníku
Zápis čísel do milionu
Násobení a dělení zpaměti do milionu
Dělení se zbytkem – opakování
Jednoduché číselné výrazy se zaokrouhlením výsledku (hra)
Pojmy v početních úkonech
Souhrnný test (4.- 5. ročník)
Test z geometrie (4.- 5. ročník)
Zlomky (poznej část kruhu)
Římské číslice – test 1
Římské číslice – test 2
Velká násobilka
Malá násobilka
Dělení přirozených čísel
Zápis souřadnic bodů (cvičení 1 – 5)
DESETINNÁ ČÍSLA
Zápis desetinných čísel
Číselná osa
Zaokrouhlování
Procvičování početních operací s desetinnými čísly (hravě)
Test na sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel (test)
Dělení desetinným číslem (testy)
Písemné násobení s výsledky
Zápis desetinných zlomků desetinným číslem
Zápis desetinných čísel (test)
Přečti desetinné číslo 1
Přečti desetinné číslo 2
Zaokrouhlování Jednoduché sčítání Jednoduché odčítání Náročnější sčítání Odčítání
Dělení desetinných čísel 10,100
Dělení desetinných čísel 10,100 - další příklady
Násobení desetinných čísel 10,100
Sčítání desetinných čísel
Sčítání – procvičování
Násobení 10, 100…
Dělení 10, 100…
Násobení zpaměti
ČTVEREC, OBDÉLNÍK
Test na obsah čtverce
Vzorce pro obvody a obsahy (spojovačka)
Vzorce pro obvody a obsahy - procvičování
Obvody obrazců
Konstrukce čtverce a obdélníku
Slovní úlohy na obvod čtverce a obdélníku (přirozená čísla)
Vše o čtverci
Vše o obdélníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku – procvičování
Obsah pomocí čtvercové sítě – plánek a plochy v bytě
Obsah pomocí čtvercové sítě – obnova podlah
DĚLITELNOST
Prvočísla, znaky dělitelnosti, slovní úlohy
Tabulka prvočísel
Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel dvou čísel Největší společný dělitel tří čísel
Znaky dělitelnosti - test hrou
Prvočíselné rozklady – test
Prvočísla a čísla složená do 20
Prvočísla a čísla složená do 20 do 40
Nejmenší společný násobek – test
Největší společný dělitel – test
KRYCHLE, KVÁDR
Objem a povrch krychle a kvádru - základní pojmy
Objem a povrch krychle – procvičování
Objem a povrch kvádru – procvičování
Prezentace - Objem a povrch krychle a kvádru - souhrn
PŘEVODY JEDNOTEK
Převody jednotek délky (tabulkou)
Převody jednotek délky (přirozená čísla)
Převody jednotek hmotnosti (přirozená čísla)
Převody jednotek objemu (přirozená čísla, hl a l)
Převody jednotek času
Převody jednotek času
Převody jednotek objemu
Převody jednotek obsahu
ÚHLY
Určování velikosti úhlů
Posun o daný úhel
Úhly souhlasné a střídavé
Určování druhů úhlů
Vše o úhlech
Odhad velikosti úhlů 1 (na čtverci)
Odhad velikosti úhlů 2 (na čtverci)
Převody stupňů a minut
Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé
TROJÚHELNÍK
Vše o trojúhelníku
Konstrukce sss
Konstrukce sus
Konstrukce usu
Konstrukce trojúhelníku
Konstrukce trojúhelníků (videa)
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
Třídění trojúhelníků podle vnitřních úhlů – procvičování
Geometrické symboly a zápisy – procvičování
OSOVÁ SOUMĚRNOST
Osová souměrnost - procvičování
Osově souměrné obrazce
Osová souměrnost - úvod
Prezentace - Osově souměrné obrazce
 
7. ROČNÍK
Souhrnně učivo 7.ročníku -1
Souhrnně učivo 7. ročníku - 2
Souhrnné opakování aritmetiky
CELÁ ČÍSLA
Celá čísla – úvod (číselná osa, odchylka)
Přednosti početních operací (test)
Příklady k procvičení a prezentace
Celá čísla – test
Sčítání a odčítání
Násobení a dělení celých čísel
ZLOMKY
Procvičování zlomků
Zápis zlomků podle obrázků
Zlomkové domino 1 Zlomkové domino 2 Zapiš zlomkem barevnou část obrazce
Výpočet části z celku
Převod zlomků na desetinná čísla
Uprav zlomky do základního tvaru, sčítání a násobení zlomků (testy)
Porovnávání zlomků
Převod zlomků na desetinná čísla
Převod zlomků kilometru na metry
Převod zlomků na desetinná čísla
Převod zlomků hodin na minuty
Racionální čísla - test
POMĚR, TROJČLENKA
Měřítko mapy, plánu
Příklady k procvičení - poměr, měřítko, trojčlenka
Rozdělení čísla v daném poměru
Poměr v základním tvaru
Poměr a měřítko – test
Trojčlenka - prezentace
Poměr - prezentace
PROCENTA
Procenta - slovní úlohy (3 stupně obtížnosti, také celá čísla, poměr, trojčlenka,prezentace Procenta)
Zlomek – procenta Výpočet procentové části Odhad počtu procent v kruhovém diagramu Výpočet počtu procent Výpočet základu Procenta - souhrn - test Určení počtu procent
Slovní úlohy zadání 1
Slovní úlohy zadání 2
Slovní úlohy zadání 3
Slovní úlohy zadání 4
Slovní úlohy zadání 5
Slovní úlohy zadání 6
Slovní úlohy zadání 7
Slovní úlohy zadání 8
Slovní úlohy zadání 9
Slovní úlohy zadání 10
Slovní úlohy zadání 11
Řešení některých příkladů ze zadání 1 - 11
ČTYŘÚHELNÍKY
Čtyřúhelníky, vlastnosti rovnoběžníků, lichoběžníky
Vlastnosti rovnoběžníků
Konstrukce čtyřúhelníku
Vše o čtverci
Vše o obdélníku
Geometrické symboly a zápisy – procvičování
HRANOLY
Druhy hranolů podle obrázku
Výpočet objemu a povrchu trojbokého hranolu
Výpočet objemu a povrchu pravidelného čtyřbokého hranolu
Výpočet objemu a povrchu čtyřbokého hranolu (podstava obdélník)
Výpočet objemu a povrchu čtyřbokého hranolu (podstava lichoběžník)
STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
Středově souměrné obrazce
Středová souměrnost - procvičování
Prezentace Středová souměrnost - úvod
 
8. ROČNÍK
Souhrnně učivo 8.ročníku - 1
Souhrnně učivo 8.ročníku - 2
ALGEBRAICKÉ VÝRAZY
Hodnota číselného výrazu
Úprava algebraických výrazů
Sčítání a odčítání mnohočlenů 1
Sčítání a odčítání mnohočlenů 2
Úpravy algebraických výrazů, úpravy podle vzorců, prezentace Algebraické vzorce, Výrazy a jejich úpravy
Sčítání a odčítání mnohočlenů 2
Násobení mnohočlenu jednočlenem
Násobení mnohočlenů
Úprava mnohočlenů pomocí vzorců
Vytýkání
Vytýkání čísla -1
LINEÁRNÍ ROVNICE
Rovnice základní (1.stupeň) - 1
Rovnice základní (1.stupeň) - 2
Rovnice a slovní úlohy (směsi, práce, pohyb – zadání)
Slovní úlohy řešené rovnicí
Rovnice
Velmi jednoduché rovnice
Snadné rovnice
Rovnice se zlomky - lehčí
Rovnice s násobením závorek - lehčí typy
Rovnice s násobením závorek - těžší typy
Rovnice se složenými závorkami
Řešení některých rovnic z výše uvedených zadání
Slovní úlohy o pohybu
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic - včetně řešení (i o směsích, pohybu, o společené práci)
Rovnice online 1
Rovnice online 2
Rovnice online 3
Vyjádření neznámé ze vzorce
KONSTRUKČNÍ ÚLOHY
Konstrukce trojúhelníku (strana, těžnice, těžiště)
Konstrukce lichoběžníku
Konstrukce rovnoběžníku
Konstrukce trojúhelníku (strana, výška, těžiště)
Konstrukce trojúhelníku (výška, dva úhly)
Konstrukce trojúhelníku (strana a dvě těžnice)
Konstrukce trojúhelníku (dvě strany a výška)
PYTHAGOROVA VĚTA
Výklad učiva
Učivo, výklad
Řešené příklady
Výklad učiva
Test k úvodu do učiva
Test
MOCNINY
Druhá mocnina
Druhá mocnina se záporným základem
Třetí mocnina
Třetí mocnina se záporným základem
Odhad druhé mocniny a odmocniny
Druhá mocnina – test 1
Druhá mocnina – test 2
Test – vyšší mocniny
Číslo ve tvaru a • 10n - test
Číselné výrazy s mocninami
KRUH, KRUŽNICE
Vše o kružnici (vzájemná poloha dvou kružnic, středový úhel, obvodový úhel…)
Výpočet délky kružnice a obvodu kruhu - test
Výpočet obvodu a obsahu kruhu – test
 
9. ROČNÍK
Souhrnně učivo 9.ročníku (odkazy)
ALGEBRAICKÉ VÝRAZY, LOMENÉ VÝRAZY
Úpravy algebraických výrazů s řešením
Podmínky pro lomené výrazy 1
Podmínky pro lomené výrazy 2
Krácení lomených výrazů
Krácení lomených výrazů
Určení hodnoty dosazením
Násobení a dělení lomených výrazů
Sčítání lomených výrazů
Sčítání a odčítání lomených výrazů
ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI
Rovnice se zlomkem s neznámou v čitateli i jmenovateli
Rovnice s rovností zlomků a neznámou v čitateli i jmenovateli
Rovnice s rovností zlomků a neznámou v čitateli i jmenovateli
Rovnice se zlomky s podobnými jmenovateli
Souhrnné testy na rovnice 1
Souhrnné testy na rovnice 2
Souhrnné testy na rovnice 3
Souhrnné testy na rovnice 4
Souhrnné testy na rovnice 5
Souhrnné testy na rovnice 6
Ukázky řešení některých rovnic z testů 1 - 6
SOUSTAVY DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI
Soustavy rovnic (dosazovací metoda) – snadné úlohy
Soustavy rovnic (sčítací metoda) – snadné úlohy
Základní typy slovních úloh
LINEÁRNÍ FUNKCE
Zápis souřadnic (hravě)
Pravoúhlá soustava souřadnic
Vše o lineární funkci
OBJEMY A POVRCHY TĚLES
Objem a povrch kužele – procvičování
Objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu – procvičování 1
Objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu – procvičování 2
PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
SCIO - informace
ZKOUŠKY NANEČISTO - informace
OA a VOŠ Příbram
Geometrické úlohy řešené výpočtem
C
Souhrnné opakování
Zkoušky nanečisto - příprava na SCIO test - zadání k tisku
Zkoušky nanečisto - příprava na SCIO test - zadání online
Zkoušky nanečisto - příprava na SCIO test - řešení
Test s řešením - gymnázium
Test - obecné studijní předpoklady - zadání
Test - obecné studijní předpoklady - řešení
Test - obecné studijní předpoklady - logika
On line testy - souhrnné opakování
Ukázkový scio TEST - Rovnoběžníky