Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

6.4.2021 - Výuka od 12.dubna

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. dubna vrací k prezenční výuce žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat v rotačním režimu, tzn. příští týden zahájí výuku 3., 4. a 5. třída, v následujícím týdnu je vystřídají ve škole 1. a 2. třída. Další potřebné informace k výuce pošleme rodičům v informačním systému.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Český jazyk

6. ROČNÍK
STAVBA SLOVA A PRAVOPIS
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva
Psaní bě –bje-vě – vje - , mě – mně , také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva
Aplikace gramatických pravidel ( souhrnná cvičení )
Střídání a skupiny hlásek při odvozování, také Procvičování a upevňování učiva, aplikace gramatických pravidel , také Procvičování tvarů pravopisu podstatných jmen podle vzorů (souhrnná doplňovací cvičení)
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva ( vyjmenovaná slova )
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva ( „l“)
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva ( „b“)
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva ( „m“
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva ( „p“ )
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva ( „v“ )
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva ( „s“ )
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva ( předložky s, se, -z, ze- )
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva ( předpony s-, se, vz – vze - )
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva ( zdvojené souhlásky )
Psaní bě –bje-vě – vje - , mě – mně , také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, Stavba slova a jeho části
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Psaní bě –bje-vě – vje - , mě – mně , také Procvičování a upevňování učiva
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva
JAZYK A JEHO ÚTVARY
SEZNÁMENÍ S PŘÍRUČKAMI PRO ČJ
Nauka o slově
Práce s pravidly českého pravopisu
Seznámení s dalšími jazykovými příručkami
SLOVNÍ DRUHY (OBECNĚ)
PODSTATNÁ JMÉNA
O podstatných jménech
Procvičování tvarů pravopisu podstatných jmen podle vzorů ( podstatná jména , tvarosloví)
Procvičování tvarů pravopisu podstatných jmen podle vzorů ( tvaroslovné tvary, přechylování )
Procvičování a upevňování znalostí mluvnických kategorií ( tvarosloví podle pádů a rodů )
Procvičování tvarů pravopisu podstatných jmen podle vzorů ( ženský rod , koncovky )
Procvičování a upevňování znalostí mluvnických kategorií ( podstat.jména, pravopis
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
O přídavných jménech
Procvičování a upevňování znalostí mluvnických kategorií ( přídavná jména, tvarosloví
ZÁJMENA
O zájmenech
Skloňování zájmen ( mluvnické tvary, druhy, tvarosloví, pravopis)
ČÍSLOVKY
O číslovkách
SLOVESA
O slovesech
Procvičování mluvnických kategorií ( shoda , jednoduché tvary )
POHÁDKA
Pohádky - obecná charakteristika
Významní čeští i světoví pohádkáři (J. R .R.Tolkien )
POVĚST
Pověsti národní i regionální (Blaničtí rytíři)
Významní čeští i světoví pohádkáři, také Pověsti národní i regionální
LITERÁRNĚVÝCHOVNÉ AKTIVITY
Propojení jednotlivých druhů umění ( J.Lada )
VÝPISKY A VÝTAH
Hlavní myšlenky textu, také Výpisky, výtah z odborného textu
Zpráva, také Oznámení
Elektronická komunikace

7. ROČNÍK
PRAVOPIS
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností (předpony s-se ,z- ze,vz- vze)
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností, také Psaní velkých písmen ve jménech vlastních, také Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu (souhrnná doplňovací cvičení)
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností ( předpony s-se ,z- ze, vz- vze-)
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností ( zdvojené souhlásky, rozvoj znalostí )
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností ( bje…, vě-,… mě-, mně-, rozvoj znalostí)
OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY, TVAROSLOVÍ
Ohebné slovní druhy ( podstatná jména)
Ohebné slovní druhy ( přídavná jména)
Ohebné slovní druhy ( zájmena )
Ohebné slovní druhy ( číslovky)
Ohebné slovní druhy ( slovesa)
Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů ( podstatná jména, rody, vzory)
Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů ( přídavná jména, tvarosloví vzorů)
Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů ( podstatná jména), Vlastní názvy
Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů ( přídavná jména)
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu ( shoda, náročnější případy )
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností, Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností
VÝZNAM SLOV
ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
Slovo a jeho věcný význam, také Rozšiřování slovní zásoby
Slovo a jeho věcný význam, také Rozšiřování slovní zásoby
LITERÁRNÍ ŽÁNRY, OBLASTI
Báje ( Homér )
Pověst (Blaničtí rytíři)
Proměny literárních stylů a žánrů v čase, také Práce s textem
VÝTAH
Rozdíly mezi výpisky a výtahem,také Práce s odborným textem

8. ROČNÍK
NEJSTARŠÍ PÍSEMNÉ PAMÁTKY
Literatura ve starověku
Citáty, výroky, myšlenky
ČESKÁ LITERATURA OD STŘEDOVĚKU PO SOUČASNOST
Významní představitelé a jejich díla ( J. A. Komenský)
Významní představitelé a jejich díla ( J. A. Komenský)
Významní představitelé a jejich díla ( J. A. Komenský )
Významní představitelé a jejich díla ( barokní literatura, doba pobělohorská )
NÁRODNÍ OBROZENÍ
Významní jazykovědci ( J.Jungmann )
Romantismus ( K. H. Mácha)
Povídka ( B.Němcová)
Povídka ( B. Němcová, Babička )
Epigram ( K. H. Borovský )
Významné osobnosti, umělecké styly a žánry ( F.Palacký)
TVAROSLOVÍ
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen ( skloň. podstatných jmen obecných )
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen, Skloňování vlastních jmen přejatých (zeměpisná, instituce )
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen ( podstat.jména, náročnější testy )
Procvičování probraného učiva ( přídavná jména, náročnější testy)
Procvičování probraného učiva ( zájmena, náročnější testy )
Pravopis koncovek jmen a sloves ( shoda )
VÝKLAD
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ
Slovní zásoba, tvoření slov ( předl. s-, se-, z-, ze-, dvojí tvary)
Slovní zásoba, tvoření slov ( zdvojené souhlásky , náročnější testy)
Slovní zásoba, tvoření slov ( souhlásky bě-, bje-, vě-, vje-, náročnější testy)
Slovní zásoba, tvoření slov
Slovní zásoba, tvoření slov
Slovní zásoba, tvoření slov
Slovní zásoba, tvoření slov
Slovní zásoba, tvoření slov
Slovní zásoba, tvoření slov
Slovní zásoba, tvoření slov
Slovní zásoba, tvoření slov
Skladba, také Tvarosloví Pravopis koncovek jmen a sloves ( shoda)
Skladba ( interpunkce ve větě jednoduché, souvětí, větě vložené)
Interpunkce v souvětí, také Interpunkce věty vložené

9. ROČNÍK
FEJETON
Charakteristické znaky slohového útvaru, také Stylistické, lexikální, morfologické znaky
Prezentace vlastní práce
TVOŘENÍ SLOV
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel ( přijímací zkoušky)
Pravopis souvisící se stavbou slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel ( psaní ů-ú )
Pravopis koncovek jmen a sloves, také Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech, také Aplikace znalostí, upevnění znalostí a dovedností
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel ( bě, …, vje…, mě...)
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel ( pravopis koncovek přídavných jmen)
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel ( pravopis koncovek zájmenných)
Tvarosloví ( slovesa a jejich tvary, vzory)
Pravopis koncovek jmen , také Aplikace znalostí, upevnění znalostí a dovedností ( shoda PO a PS)
Pravopis koncovek jmen a sloves, také Aplikace znalostí, upevnění znalostí a dovedností ( shoda s několikanásobným podmětem)
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel
ČESKÁ LITERATURA 19. - 20. STOLETÍ
Představitelé, charakteristika literárního díla v souvětí , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla
Představitelé, charakteristika literárního díla, vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla, vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
Představitelé, charakteristika literárního díla , vlastní interpretace
VÝZNAMNÍ SVĚTOVÍ AUTOŘI 19. - 20. STOLETÍ
SPOJENÍ LITERATURY S VÝTVARNÝM, HUDEBNÍM A FILMOVÝM UMĚNÍM
OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE
Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka
Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka
Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka
Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka
TVAROSLOVÍ
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Všestranné jazykové rozbory jako prostředek shrnutí znalostí tvaroslovného učiva
SKLADBA
Interpunkce v souvětí , také Stavba větná, také Hlavní zásady českého slovosledu