Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka
Český jazyk
 
6. ROČNÍK
STAVBA SLOVA A PRAVOPIS
I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva (vyjmenovaná slova)
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, Stavba slova a jeho části
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva (i,í/y,ý)
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva (-n-/-nn-)
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva
SEZNÁMENÍ S PŘÍRUČKAMI PRO ČJ
Práce s pravidly českého pravopisu
Seznámení s dalšími jazykovými příručkami
PODSTATNÁ JMÉNA
Procvičování a upevňování znalostí mluvnických kategorií (podstat.jména, pravopis)
 
7. ROČNÍK
PRAVOPIS
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností
OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY, TVAROSLOVÍ
Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů (podstatná jména), Vlastní názvy
Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů (přídavná jména)
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností (-n-/-nn-)
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností (ú/ů)
 
8. ROČNÍK
NEJSTARŠÍ PÍSEMNÉ PAMÁTKY
Literatura ve starověku
Citáty, výroky, myšlenky
ČESKÁ LITERATURA OD STŘEDOVĚKU PO SOUČASNOST
Významní představitelé a jejich díla (barokní literatura, doba pobělohorská)
NÁRODNÍ OBROZENÍ
Významní jazykovědci (J. Jungmann)
Romantismus (K. H. Mácha)
Povídka (B. Němcová)
Povídka (B. Němcová, Babička)
TVAROSLOVÍ
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen ( skloň. podstatných jmen obecných )
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen, Skloňování vlastních jmen přejatých (zeměpisná, instituce )
VÝKLAD
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ
Slovní zásoba, tvoření slov (i, í/y, ý - vyjmenovaná slova)
Slovní zásoba, tvoření slov (předpony s/z, předložky s/z)
Slovní zásoba, tvoření slov (ú/ů)
Slovní zásoba, tvoření slov (ú/ů)
Slovní zásoba, tvoření slov (přídavná jména -ský, -ští, -čcí)
Slovní zásoba, tvoření slov (shoda přísudku s podmětem)
Skladba, také Tvarosloví Pravopis koncovek jmen a sloves ( shoda)
Skladba ( interpunkce ve větě jednoduché, souvětí, větě vložené)
Interpunkce v souvětí, také Interpunkce věty vložené
 
9. ROČNÍK
TVOŘENÍ SLOV
Tvarosloví ( slovesa a jejich tvary, vzory)
Pravopis koncovek jmen , také Aplikace znalostí, upevnění znalostí a dovedností ( shoda PO a PS)
Pravopis koncovek jmen a sloves, také Aplikace znalostí, upevnění znalostí a dovedností ( shoda s několikanásobným podmětem)
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel
ČESKÁ LITERATURA 19. - 20. STOLETÍ
Představitelé, charakteristika literárního díla v souvětí , vlastní interpretace K. Čapek
Představitelé, charakteristika literárního díla, vlastní interpretace (samizdatová a exilová lit.)
OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE
Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka (nespisovná čeština)
Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka (brněnský hantec)
TVAROSLOVÍ
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
SKLADBA
Interpunkce v souvětí , také Stavba větná, také Hlavní zásady českého slovosledu